SLUŽBY

Právo obchodných spoločností

Našim domácim a zahraničným klientom poskytujeme komplexné právne služby vo všetkých oblastiach fungovania obchodných spoločnosti:

 • zakladanie obchodných spoločností, najmä zakladanie spoločností s ručením obmedzeným a akciových spoločností;
 • zabezpečovanie zmien údajov zapísaných v obchodnom registri (napr. zmena sídla, zmena konateľa alebo členov predstavenstva, zvýšenie alebo zníženie základného imania atď.);
 • získanie nových podnikateľských oprávnení a licencií;
 • predaj spoločností, prevod majetkových podielov v spoločnostiach (obchodných podielov, akcií);
 • premena spoločností (fúzia, rozdelenie, zmena právnej formy);
 • právne due diligence spoločností;
 • vymáhanie pohľadávok;
 • vypracovanie zmlúv a iných právnych dokumentov;
 • komplexné právne poradenstvo, vrátane vypracovanie analýz a právnych rozborov;
 • zastupovanie klientov pred súdmi a inými orgánmi štátnej a verejnej správy;
 • likvidácia obchodných spoločností.

Nehnuteľnosti

Naša advokátska kancelária poskytuje nasledovné služby v oblasti práva nehnuteľností:

 • kúpa, predaj, darovanie nehnuteľností;
 • zaopatrovateľské zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena;
 • zastupovanie v katastrálnom konaní;
 • nájom nehnuteľností;
 • príprava zmluvných dokumentov;
 • pozemkové právo;
 • zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti;
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov k nehnuteľnosti po rozvode;
 • dedičské právo;
 • súdne spory týkajúce sa nehnuteľností.

Vymáhanie pohľadávok

Naša advokátska kancelária sa zaoberá vymáhaním pohľadávok pre svojich klientov, pričom naše služby zahŕňajú nasledovné služby:

 • mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok;
 • zastupovanie v exekučnom konaní;
 • rokovanie s dlžníkmi, príprava splátkových kalendárov;
 • zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní.

Súdne spory

Naša kancelária má bohaté skúsenosti pri zastupovaní klientov v súdnych konaniach. V tejto oblasti poskytujeme nasledovné služby:

 • zastupovanie pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky (okresné súdy, krajské súdy, Najvyšší súd SR);
 • zastupovanie klientov v správnom súdnictve;
 • zastupovanie klientov pred Ústavným súdom Slovenskej republiky;
 • komplexné právne poradenstvo v oblasti súdnych sporov;
 • spracovanie rozborov a analýz o postavení klientov v sporoch;
 • zastupovanie klientov vo veciach náhrady škody (dopravné nehody, zodpovednosť zdravotníckych zariadení atď.);
 • zastupovanie v konaní pred súdmi v súvislosti s pracovnoprávnymi spormi.

Pracovné právo

Právne poradenstvo v oblasti pracovného práva pre zamestnávateľov, ako aj pre zamestnancov:

 • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva pre zamestnávateľov, ako aj pre zamestnancov;
 • príprava a vypracovanie všetkých druhov pracovnoprávnych dokumentov, vrátane dokumentov o vzniku a o skončení pracovnoprávnych vzťahov (pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, skončenie pracovného pomeru výpoveďou a dohodou, okamžité skončenie pracovného pomeru, pracovné poriadky a interné pracovnoprávne smernice atď.);
 • zastupovanie v konaní pred súdmi v súvislosti s pracovnoprávnymi spormi.

Právo duševného vlastníctva

V oblasti práva duševného vlastníctva zabezpečujeme pre našich klientov nasledovné služby:

 • zastupovanie klientov pred Úradom priemyselného vlastníctva, vrátane registrácie ochranných známok a patentov;
 • zmluvná agenda týkajúca sa ochrany duševného vlastníctva.

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva poskytujeme právne služby v nasledovných oblastiach:

 • zastupovanie pred súdom v konaní o rozvod manželstva;
 • úprava pomerov maloletých detí na čas do rozvodu a po rozvode manželstva, zverenie dieťaťa do výchovy;
 • úprava styku rodičov prípadne ostatných príbuzných s maloletými deťmi;
 • výživné maloletých detí aj plnoletých, výživné pre manžela, príspevok na výživu rozvedeného manžela;
 • určenie a popretie otcovstva;
 • zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) – príprava a vypracovanie dohody o vyporiadaní BSM, zastupovanie v konaní pred súdom pri zrušení aj vyporiadaní BSM.